முரண் – 8


வறுமை ஓழிப்பு மா நாட்டிற்கு பின்
விருந்து
ஐந்து நட்சத்தர ஓட்டலில்

சமூக ஊடகங்கள்

Author: அரிஷ்டநேமி

எல்லா அனுபவங்களும் நிச்சயக் குறிப்பொன்றை எழுதிச் செல்கின்றன அலைகளின் மீதான இலைகளின் பயணங்களாய்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *