அறிவோம் அழகுத் தமிழ் வார்த்தை – விள்ளுதல்

ஓவியம் : இணையம்

‘அறிவோம் அழகுத் தமிழ் சொல் / வார்த்தை’ –  விள்ளுதல் 

பொருள்

 • மலர்தல்
 • உடைதல்
 • வெடித்தல்
 • பிளத்தல்
 • பகைத்தல்
 • மாறுபடுதல்
 • தெளிவாதல்
 • நீங்குதல்
 • சொல்லுதல்
 • வெளிப்படுத்துதல்
 • வாய் முதலியன திறத்தல்
 • புதிர் முதலியன விடுத்தல்

குறிப்பு உதவி / இலக்கிய பயன்பாடு

பாடல்

உரிதாம் பரம்பொருளை உள்ளு – மாயம்
  உற்ற பிரபஞ்ச மயக்கத்தைத் தள்ளு
அரிதான சிவநாமம் விள்ளு – சிவன்
  அடியார்கள் பணிவிடை அன்பாகக் கொள்ளு

கஞ்சமலைச் சித்தர்

கருத்து உரை

முக்திக்கு உரித்தான பரம்பொருளை மனதால் நினை; மயக்கம் தரும்  மாயை கொண்ட பிரபஞ்சத்தில் மயக்கத்தை விலக்கு,  குருவால் உபதேசம் செய்யப்பட்ட கிடைப்பதற்கு அரிய சிவநாமத்தை தெளிவாக உச்சரி. அன்பு கொண்டு சிவன் அடியார்களுக்கு பணிவிடை செய். இவைகள் முத்திக்கான வழிமுறைகளில் சில.

துக்கடா – சைவ சித்தாந்தம் வினா விடை

முதற்காரணத்துக்கான உவமை எது?
மண்

சமூக ஊடகங்கள்

Author: அரிஷ்டநேமி

எல்லா அனுபவங்களும் நிச்சயக் குறிப்பொன்றை எழுதிச் செல்கின்றன அலைகளின் மீதான இலைகளின் பயணங்களாய்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *