முகிழ்தல்

ஒரு விதை
விருட்சமாகும் தருணமொன்றில்
எவரும் அறியாமல்

இடம் பெயர்ந்து இருந்தது காற்று.

* முகிழ்தல் – தோன்றுதல்
புகைப்படம் : Bhavia Velayudhan

சமூக ஊடகங்கள்

Author: அரிஷ்டநேமி

எல்லா அனுபவங்களும் நிச்சயக் குறிப்பொன்றை எழுதிச் செல்கின்றன அலைகளின் மீதான இலைகளின் பயணங்களாய்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *