அமுதமொழி – சார்வரி – மார்கழி- 6 (2020)


பாடல்

அக்கரை நின்றதோர் ஆல மரங்கண்டு
நக்கரை வாழ்த்தி நடுவே பயன்கொள்வர்
மிக்கவர் அஞ்சு துயரமும் கண்டுபோய்த்
தக்கவர் தாழ்ந்து கிடக்கின்ற வாறே

பத்தாம் திருமுறை – திருமந்திரம் – திருமூலர்

கருத்துஈசனை உணர்ந்தவர்கள் துன்ப வெள்ளத்தில் இருந்து வெளியேறுதலையும், உணராதவர்கள் துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு இருப்பார்கள் என்பதையும் விளக்கும் பாடல்.

பதவுரை

தொந்த வினைகளின் தொடர்ச்சியாக சென்றுகொண்டிருக்கும் மக்கள் யாவரும் காலம் எனும் ஆற்று வெள்ளத்தில் போய்க்கொண்டிருப்பவர்களே ஆவார். இருப்பினும் அவர்களில் ஒரு சிலர் மட்டும் கடலில் சென்று விழுவதற்கு முன்னே கரைசேர்தல் பொருட்டு ஆற்றின் அக்கரையில் அமைந்துள்ள ஓர் ஆலமரத்தையும், அதன் கீழே திசைகளையே ஆடையாகக் கொண்டவன் எனும் விபாயக நிலையை உணர்த்தி அவரைக் கண்டு வாழ்த்தி பலன்களைப் பெறுகின்றார்கள். மற்றவர்கள் அவ்வாறு இல்லாமலும், கரை சேரமலும். ஐந்து வகையான துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டு வெள்ளத் திலே மிதந்து போய்க் கொண்டிருக்கின்றார்கள்.

விளக்கஉரை

  • அஞ்சு துயரம் – வெளிப்படைப் பொருளில், `பல துயரம்`;  உள்ளுறைப் பொருளில் ‘பஞ்சேந்திரியங்களின் துயரம்’
  • நக்கர் –  சிவபிரான்
  • ஆல மரம் – வேதம். விழுதுகள்- அதன் வழி நூல் சார்பு நூல்கள்.
  • மிக்கவர் – எஞ்சினோர்

சமூக ஊடகங்கள்

Author: அரிஷ்டநேமி

எல்லா அனுபவங்களும் நிச்சயக் குறிப்பொன்றை எழுதிச் செல்கின்றன அலைகளின் மீதான இலைகளின் பயணங்களாய்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *