அமுதமொழி – விளம்பி – ஐப்பசி – 9 (2018)

பாடல்

தந்தை தாயார் சுற்றத்தார்
      சகல வாழ்வும் உனதருளே
   தமியேன் செய்யும் வினைஉனது
      சடலம் உனது உயிர் உனது

சிந்தைக் கிசைந்த அடிமை என்று
      செகத்தில் எவர்க்குந் தெரியாதா
   சிந்தா மணியே எனக்குவருஞ்
      செயலே உனது செயல்அலவோ

சொந்த அடிமை கிடந்தலையச்
      சும்மா இருந்தால் உனைவிடுமோ
  சோதி வதன மணிவிளக்கே
      துவாத சாந்தப் பெருவெளியே

மைந்தன் எனவந் தாண்டருள்வாய்
      வனச வதனி நவசரணி
   மயிலா புரியில் வளரீசன்
      வாழ்வே அபயாம் பிகைத்தாயே

அபயாம்பிகை சதகம் – நல்லத்துக்குடி கிருண்ணய்யர்

பதவுரை

மயிலாபுரி எனும் மயிலாடுதுறை திருத்தலத்தில் வீற்றிருக்கும் ஈசனின் வாழ்வானவள் என்படும் அபயாம்பிகை தாயாகிய நீ, தந்தை, தாயார், உறவினர்கள் எனும் சுற்றத்தார் மற்றும் சகல வாழ்வும் உனது அருளால் ஏற்பட்டது; பிராப்தம் ஆகிய என்னுடைய தனித்த நிகழ்கால வினைகளும் உன்னுடைய அருளால் உண்டாக்கப்பட்டது; சடலம் உன்னுடையது; உயிர் உன்னுடையது; நான், உனது சிந்தையில் ஏற்படும் எண்ணங்களை மாறுபாடு இல்லாமல் செய்யும் உனது அடிமை என்று இந்த உலகினில் அனைவர்க்கும் தெரியும்; விரும்பிய அனைத்தும் கொடுக்கவல்லதான தெய்வமணி எனப்படும்  சிந்தா மணியே! வினைக்கு உட்பட்டு எனக்கு வரும் செயல்கள் அனைத்தும் உன்னுடைய சிந்தையின் செயல்கள்; உனக்கு சொந்தமான அடிமை இவ்வுலகில் கிடந்து அலையும் போது நீ சும்மா இருந்தால் அது உன்னை விடுமா? (விடாது); உடலின் உச்சி ஆகியாகிய தலையில் பெரிய இடமானதும், பிரகாசிக்கின்றதும் ஆன மணி விளக்கே! என்னை மைந்தனாக பாவித்து எனை வந்து ஆண்டு அருளவேண்டும்.

சமூக ஊடகங்கள்

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *