அறிவோம் அழகுத் தமிழ் சொல் / வார்த்தை – காசம்

‘அறிவோம் அழகுத் தமிழ் சொல் / வார்த்தை ‘ –  காசம்

பொருள்

  • ஆகாயம்
  • மயிர்ச்சாந்து (தைலம்)
  • பிரகாசம்` என்னும் வடசொல் மருவி , காசம்

குறிப்பு உதவி / இலக்கிய பயன்பாடு

பாடல்

பூசு வனஎல்லாம் பூசிப் புலர்த்திய
வாச நறுங்குழல் மாலையுஞ் சாத்திய
காசக் குழலி கலவி யொடுங்கலந்
தூசித் துளையுறத் தூங்காது போகமே.

பத்தாம் திருமுறை –  திருமந்திரம் – திருமூலர்

கருத்து உரை

யோகி ஆனவன்,  பூசுத்தக்கவற்றைப் பூசி, நல்ல வாசனை மலர்களை சூடி போகத்தை விளைவிக்கின்ற ஒப்பனையுடன் வருகின்ற தன் மனைவியோடு கூடுவான் ஆயினும், அவனது மனம் ஊசித் துளை அளவுடைய  பிரமந்திரத்திலே நிற்கும் ஆயின், அவனுக்கு அதனால் போகம் மிகாது; (யோகமே மிகும் எனும் பொருள் பற்றி)

துக்கடாசைவ சித்தாந்தம் வினா விடை

இறைவன் உயிரோடு ஒன்றாகவும்,  வேறாகவும் மற்றும் உடனாகவும் கலந்திருத்தல் என்ன இயல்பு?
பொது இயப்பு (தடத்த இலக்கணம்)

சமூக ஊடகங்கள்

Leave a Reply