அறிவோம் அழகுத் தமிழ் வார்த்தை – இடைதல்

ஓவியம் : இணையம்

‘அறிவோம் அழகுத் தமிழ் சொல் / வார்த்தை ‘ –  இடைதல்

பொருள்

  • சோர்தல்
  • மனந்தளர்தல்
  • பின்வாங்குதல்
  • விலகுதல்
  • தாழ்தல்

குறிப்பு உதவி / இலக்கிய பயன்பாடு

பாடல்

கைக்கும் பிணியொடு, காலன் தலைப்படும்ஏல்லையினில்
எய்க்கும் கவலைக்(கு) இடைந்தடைந்தேன்,வெம்மை நாவளைக்கும்
பைக்கும் அரவரை யான்தந்த பாய்மதயானைபத்துத்
திக்கும் பணிநுதற் கண்திரு வாளன் திருவடியே

மூத்த நாயனார் திருஇரட்டை மணிமாலை

கருத்து உரை

உடலால் ஏற்படும் பிணியொடு, மனதால் ஏற்படும் கவலையால் மனம் தளர்ந்து, சோர்ந்து யான் பாம்பினை இடையில் அணிந்தவனும், நெற்றிக்கண்களை உடையவனுமாகியவன் தந்த யானை முகம் கொண்ட திருவாளனது திருவடிகளையே புகலிடமாக அடைந்தேன்’. அதனால், யான் பிணியும் கவலையும் இல்லாதவன் ஆயினேன். (ஆதலால் நீவிரும் அவனது அடிகளையே புகலிடமாக அடையுங்கள்’ – என்பது குறிப்பு).

துக்கடா – சைவ சித்தாந்தம் வினா விடை

காட்சி அளவையின் வேறு பெயர்கள் யாவை?
பிரத்தியட்சப் பிரமாணம், காண்டல் அளவை

சமூக ஊடகங்கள்

Leave a Reply