மெய்ப் பொருள் – கணபதி – முன்னுரை

கணபதி_intro

ஒவியம் : இணையம்

உலகின் ஆதி முதல்வனும், ஓங்கார நாயகனும், ‘கம்’ என்னும் பீஜ மந்திரமானவராகவும், மூலாதார மூர்த்தியாகவும், கருணையே வடிவானவராகவும், எல்லை அற்ற பரம் பொருளும், நினைத்தை நினைத்தவாறு நிகழ்த்த அதை கூட்டிவைப்பவரும், சகல உயிர்களிடத்தும் தயை, அன்பு, கருணை ஆகியவற்றை சமமாக வழங்குபவரும், தானே மெய்பொருளாகவும் பிரபஞ்சப் பொருளாகவும் இருந்து சகல உயிர்களிடத்திலும் வழங்குபவராகவும், பற்றாப் பொருளையும் பற்ற உறுதுணை செய்பவராகவும், தானே அப்பொருளாகவும், அகப்பொருளாகவும் இருப்பவரும் கால நேரம் கடந்தவராகவும், அனைத்திலும் கருப்பொருளாகவும், மகாபாரதத்தை எழுதிய நாயகனும் ஆக இருக்கும் கணபதியை குறித்து இத் தொடர் எழுத விழைகின்றேன்.

குரு அருள் கணபதியோடு தொடர்பு உடையது ஆனதால், குருவருள் தாள் பற்றித் தொடங்குகிறேன்.

அவரவர் ஞான நிலைக்கு ஏற்றவாறும் குரு உபதேசம் மூலமாகவும், ஷோடசம் முன்வைத்து 16 வடிவங்கள் என்றும், அழியாமை குறித்து 32 வடிவங்கள் என்றும், அட்ஷரங்கள் குறித்து 51 வடிவங்கள் என்றும் பல இடங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.

பொதுத் தன்மைப் பற்றி இங்கு 32 வடிவங்கள் விளக்கப்படுகின்றன.

  • பலன்
  • மேனி வண்ணம்
  • வடிவம்
  • கைகள்
  • தொடர்புடைய கோவில்கள்
  • மற்றவை

1. பால கணபதி
2. பக்த கணபதி
3. ஸக்தி கணபதி
4. ஸித்தி கணபதி
5. உச்சிஷ்ட கணபதி
6. க்ஷிப்ர கணபதி
7. விக்ந ராஜ (விஜய) கணபதி
8. ஸ்ருஷ்டி கணபதி
9. ருணமோசந கணபதி
10. டுண்டி கணபதி
11. த்விமுக கணபதி
12 .யோக கணபதி
13. ஏகதந்த கணபதி
14. ஹேரம்ப கணபதி
15. ந்ருத்த கணபதி
16. ஹரித்ரா கணபதி
17. தருண கணபதி
18. வீர கணபதி
19. த்வஜ கணபதி
20. விக்ந (புவநேச) கணபதி
21. ஊர்த்வ கணபதி
22. லக்ஷ்மீ கணபதி
23. மஹா கணபதி
24. ஏகாக்ஷர கணபதி
25. வர கணபதி
26. த்ரயாக்ஷர கணபதி
27. க்ஷிப்ர-ப்ரஸாத கணபதி
28. உத்தண்ட கணபதி
29. த்ரிமுக கணபதி
30. ஸிம்ஹ கணபதி
31. துர்கா கணபதி
32. ஸங்கடஹர கணபதி

(மானிடப் பிறப்பு பிழை உடையது என்பதால் எழுத்துக்களில், கருத்துக்களில் பிழை நேரலாம். அது என் பிழை. நிறை எனில் அது குரு அருள்)

சமூக ஊடகங்கள்

Leave a Reply