அறிவோம் அழகுத் தமிழ் வார்த்தை – பயிர்ப்பு

தமிழ் அன்னை

ஓவியம் : இணையம்

‘அறிவோம் அழகுத் தமிழ் வார்த்தை’ –  பயிர்ப்பு

பொருள்

  • அருவருப்பு
  • கூச்சம்

குறிப்பு உதவி / இலக்கிய பயன்பாடு

பாடல்

உயிர்க்கொலையும் புலைப் பொசிப்பும் உடையவர்கள் எல்லாம்
உறவினத்தார் அல்லர் அவர் புறஇனத்தார் அவர்க்குப்
*பயிர்ப்புறும்ஓர்* பசிதவிர்த்தல் மாத்திரமே புரிக

6ம் திருமுறை – வள்ளலார்

கருத்து உரை

புலால் மறுத்தோரை அகவினத்தார் என்றும், கொலையும் புலைப் புசிப்பும் உடையவர்கள் எல்லாம் உறவினத்தார் அல்லர் என்றும் அவர்கள் புற இனத்தார் என்று இறைவன் எனக்கு அருளினான்.

விளக்க உரை

  • புறத்தில் இருப்பது விலகும், அகத்தில் இருப்பது பற்றி நிற்கும் என்றபடி

சமூக ஊடகங்கள்

Leave a Reply