அறிவோம் அழகுத் தமிழ் வார்த்தை – கலித்தல்

தமிழ் அன்னை

ஓவியம் : இணையம்

‘அறிவோம் அழகுத் தமிழ் வார்த்தை’ –  கலித்தல்

பொருள்

  • மேன்மேலும் பெருகுதல்

குறிப்பு உதவி / இலக்கிய பயன்பாடு

பாடல்

ஏற்றலிட் டார்கொடி கொண்டோய்
   விளக்கினை ஏற்றபெருங்
காற்றிலிட்ட டாலும் இடலாம்நெல்
   மாவைக் *கலித்திடுநீர்
ஆற்றலிட் டாலும் பெறலாம்உட்
   காலை அடுங்குடும்பச்
சேற்றிலிட் டால்பின் பரிதாம்
   எவர்க்கும் திருப்புவதே.

திருவருட்பா – மூன்றாம் திருமுறை – வள்ளலார்

கருத்து உரை

எருதினை கொடியாக உடையவனே, பெருங்காற்றிடையே நிறுத்தி விளக்கை ஏற்றென்றாலும் ஏற்றலாம்; அரிசிமாவை ஆற்றிலிட்டாலும் பெறலாம்; குடும்பமாகிய சேற்றில் உள்ளமாகிய காலையிட்டால் பின் திரும்புவது எவர்க்கும் அரிது.

விளக்க உரை

  • பெருங்காற்றில் விளக்கை ஏற்றுதலும், அரிசி மாவு ஆற்றில் இருந்து பெறுதல் இரண்டும் மீண்டும் பெறலாகாத செயல்
  • குடும்பச்சேறு தன்கண் அழுந்திய உள்ளத்தை மேன்மேலும் ஆழ்த்துவதேயன்றிப் பல்வேறு ஆசைகளை எழுப்பி அதில் இருந்து வெளிவராமல் தடுக்கும் என்ற கருத்துத் தோன்ற, “ஆடும் குடும்பச்சேறு”

சமூக ஊடகங்கள்

Leave a Reply