அறிவோம் அழகுத் தமிழ் வார்த்தை – தெண்ணீர்

தமிழ் அன்னை

ஓவியம் : இணையம்

‘அறிவோம் அழகுத் தமிழ் வார்த்தை’ –  தெண்ணீர்

பொருள்

  • தெளிநீர்

குறிப்பு உதவி / இலக்கிய பயன்பாடு

பாடல்

சாத்திரத்தை ஓதினர்க்குச் சற்குருவின் தன்வசன
மாத்திரத்தே வாய்க்குநலம் வந்துறுமோ – ஆர்த்தகடல்
தண்ணீர் குடித்தவர்க்குத் தாகந் தணிந்திடுமோ
தெண்ணீர்மை யாய்இதனைச் செப்பு.

திருநெறி 6 – திருக்களிற்றுப்படியார்

கருத்து உரை

சமுத்திரத்து நீரைப் எவ்வளவு பருகினாலும் தாகம் தணியாது; அதுபோல, நல்ல குருவினுடைய சில வார்த்தைகளினாலே உள்ளம் தெளிவுறுதல் போல வெகுநூல்களைக் கற்றாலும் உள்ளம் தெளியாது; அவ்வாறு தெளியுமானால், தெள்ளிய அறிவினையுடைய சீடனே, சொல்லுவாயாக.

விளக்க உரை

குரு இல்லாமல் நூல்களைக் கற்றுப் பயனில்லை என்று கண்டு கொள்க. அஃதாவது உண்மை ஞானம் அருள்பவர் குருவே.

சமூக ஊடகங்கள்

Leave a Reply