அறிவோம் அழகுத் தமிழ் வார்த்தை – அவிழ்தல்

தமிழ் அன்னை

ஓவியம் : இணையம்

‘அறிவோம் அழகுத் தமிழ் வார்த்தை’ –  அவிழ்தல்

வார்த்தை :  அவிழ்தல்

பொருள்

  • மலர்தல்
  • உதிர்தல்
  • சொட்டுதல்
  • இளகுதல்

குறிப்பு உதவி / இலக்கிய பயன்பாடு

பாடல்

அவிழ இருக்கும் அறிவுடன் நின்றவர்க்(கு)
அவிழுமிவ் வல்லலென் றுந்தீபற
அன்றி அவிழாதென் றுந்தீபற.

திருநெறி 5 – திருவுந்தியார்

கருத்து உரை

(வினைக்கு உட்பட்டு) பிரபஞ்சத்திலே இருப்பினும் அதிலே பந்தமில்லாமலிருந்து திருவருளுடனே கூடி நிற்கின்றவர்களுக்கு இந்தப் பிரபஞ்சத்திலேயுள்ள துன்பங்களெல்லாம் நீங்கும்.

விளக்க உரை
திருவருளுடனே கூடினால் ஒழிய துன்பங்கள் நீங்காது.

சமூக ஊடகங்கள்

2 comments

Leave a Reply